داستان کوتاه
داستانهای کوتاه ایران و جهان

خواب خون

و این را هم ناگفنه نگذارم که ژ… عقیده داشت که عاقبت کوتاه‌ترین داستان دنیا را او خواهد نوشت. اگرچه اکنون درست به  یاد نمی‌ آورم که واقعاً مقصود خودش را چگونه بیان کرده بود و چه واژه هائی به  کار برده بود، اما به  صراحت باید بگویم که او در این خیال بود که کوتاهترین داستان دنیا را بنویسد. 
احمقانه است؟ من صورت ژ را برای یک لحظه از پشت شیشه پنجره اتاقش که در طبقه سوم عمارت نوسازی قرار داشت دیدم، با چشم‌های ملتهبی که حتی اندکی به  من خیره شد و دماغ و لبهایش که روی شیشه پهن و قرمز شد و پس از آن در تاریکی بیجان دم غروب طرح صورت و هیکل او از پشت پنجره مثل رؤیائی دور و محو شد. 
شاید اینطور باشد و من خودم که هستم؟ من همیشه ش‌‌‌ام و ناهارم را در اتاق محقر و دانشجوئی ‌‌‌ام می‌خورم و هر چند که رستوران‌‌های ارزان قیمت روبروی دانشگاه غذا‌های گرم و سرد مناسب دارد اما من ترجیح می‌دهم که مدت‌‌‌ها دم دکان نانوائی کوچه مان بایستم و به  زن‌‌‌ها و بچه‌‌‌‌ها نگاه کنم و به  حرکات چست و چالاک شاطر و پادو و ترازو خیره شوم. اما می‌دانید؟ بیش از همه حالت آن مرد درازقد و لاغری توجهم را جلب می‌کند که همیشه ساکت و خاموش گوشه‌ای کز کرده است، یا در تاریکی‌‌‌‌ها کنار تنور و یا پشت جوال‌های آرد و گندم و یا در دالان بی سرو ته‌ی که در انت‌های دکان دهان باز کرده است و معلوم نیست از کجا سردرمی آوردمثل زخمی وسیع و بی خون استو آن مرد درازقد گاهی بر آن می‌نشیند، اما اغلب دور و بر تنور می‌پلکد و ادای کسی را در می‌آورد که می‌خواهد گرم بشود… 
اما همیشه هم اینطور نیست که او را ببینم، زیرا ناگهان غیبش می‌زند و یا جلو چشم ما با دو سه نفر ناشناس حرف می‌زند و بعد از نانوائی بیرون می‌آید و تا ته کوچه می‌رود و از آنجا به  کوچه دست چپی می‌پیچد و این برای من از همه شگفت انگیزتر است که در روزهائی که به  علت کنجکاوی شدید و وسوسه‌ای نامفهوم درس و ناهار و همه چیزم را ر‌‌‌ها کرده‌ام و منتظر او در گوشه‌ای ایستاده ام، دیده‌ام که از کوچه دست راستی سردرآورده است و عجیب این است که این هردو کوچه بن بست اند. بله، واقعاً بن بست اند. 
تا اینکه یک روز، و هنوز ژ را ندیده بودم، ترازودار مرا تقریباً غافلگیر کرد. روبروی او ایستاده بودم. "شما تنهائید؟ خیلی جوان هستید… " (پشت سر من پیرزنی می‌کوشید خودش را به  جلو برساند. ) و یا اینکه: "شما جوانید؟ خیلی تنها هستید… " ترازودار گفت: "به نوبت است خانم… این آقا زودتر از شما آمده اند. " من گفتم که عیبی ندارد و عجله‌ای ندارم و پیرزن گویا تشکر کرد. حالا دیگر می‌توانستم به  پیشخوان تکیه بدهم و با ترازوی زردرنگ بزرگ که آهسته بالا و پائین می‌رفت بازی کنم. "شما درس می‌خوانید؟ درست است؟ " چون نمی‌ دانستم درست است یا نیست ساکت ماندم. "من هم تا شش ریاضی خوانده ام. " من به ت زده به  ترازودار نگاه کردم، تقریباً بطور غریزی حدس زده بودم که او انتظار چنین عکس العملی را دارد. اما او همچنان منتظر بود. "انگلیسی هم بلدید؟ ""نه، نه، فرصت نداشتم درست یاد بگیرم، اگر کار نمی‌ کردم… " من از روی رضایت آه کشیدم. "خیلی خوب، همین است، و الا تا بحال استخد‌‌‌ام شده بودید. " و آنوقت ناگهان دکان خیلی شلوغ شد و من دیگر تنوانستم با ترازو بازی کنم و ترازودار گفت که اسمش محمود است و من گفتم متشکرم و همانطوریکه یک دسته بزرگ نان میان من و او حائل می‌شد با انگشتش به  ته دکان اشاره کرد و در میان همهمه مردم گویا گفت که می‌توانم بروم و از نزدیک او را به  خوبی ببینم. 
من بی صرافتی نیمی از نانم را خورده بودم و وقتی درست به  قیافه او دقیق شدم دیدم که چشمهایش مثل شیشه شفاف است و هردم به  نقطه‌ای خیره می‌شود و قدش هم آنقدر‌‌‌ها که گمان می‌کردم بلند نیست. روی یک بسته کتاب نشسته بود، کیف پولش را باز کرده بود، اسکناسهایش را با دقت می‌شمرد، تا می‌کرد، در آن می‌گذاشت و باز بیرون می‌آورد. لبخندش را نشناختم و ناگهان خمیرگیر دستش را در کیسه آرد فرو برد و بیرون آورد و مثل دیوانه‌ای به  طرف من آمد. من عطسه کردم و طعم خمیر در دهانم بود و سرفه امانم نمی‌ داد و موهایم سفید شده بود. ترازودار فریاد زد: "چه کار کردی؟ " من نانم را مچاله کردم و به  صورت خمیرگیر زدم و از دکان بیرون دویدم. پایم به  بسته کتاب‌‌‌ها خورد و مرد بلندقد به  زمین در غلتید و پولهایش درفضا می‌چرخید. بچه‌‌‌‌ها به  دنبالم افتاده بودند… 
پس از آن بار دیگر هم ژ را دیدم. اما چرا نپرسیدم؟ من باید بدانم، باید بدانم، من باید از ترازودار بپرسم که چرا آن مرد بلندقد مرموز را به  خود راه داده است. آه، باید بدانم؟ چرا؟ خیلی خوب، خانه من هم در آن کوچه بود، در انت‌های کوچه بود و برای اینکه راه کمتری بروم و زودتر برسم ناچار بودم که از مقابل خانه ژ بگذرم. شب و زمستان… و اجبار من در این بود که می‌ل داشتم خودم را زودتر از شر سرمائی که مثل شلاق مرطوب بر سر و صورتم می‌خورد و باران و برفی که به  هم آمیخته بود و مه مزاحمی که برایم تنگی نفس به  ارمغان می‌آورد نجات بدهم. در اتاق کوچک و مرطوب و سردم که در طبقه اول یک خانه قدیمی قرارداشت اگرچه هیچ مادر یا زن یا گربه و یا تختخواب فنرداری انتظارم را نمی‌ کشید اما دست کم می‌توانستم بخاری آلادینم را روشن کنم و آنرا مثل بچه‌ای در دامن بگیرم تا گرم شوم. 
و در آن لحظه گذرا بود که ژ را باز دیدم، و هنوز مطمئن نیستم که حقیقتاً او را دیده باشم، زیرا مه غلیظ بود و در کوچه ما بیش از یک چراغ برق نمی‌ سوخت که آنهم کورسو می‌زد و من احساس کردم که چراغ اتاق ژ نیز خاموش است و تنها نور محو و ملایمی گویا از اتاق همسایه روبرویش و یا شاید از چراغ راهرو در اتاق او افتاده است و پس از آن شب بار‌‌‌ها فکر کردم که ممکن است اینهمه وهمی بیش نبوده است و یا بازی مه مرا در آن شتابی که داشتم و در آن بوران و خلوت و سکوت کوچه‌‌‌‌ها به  این خیال انداخته باشد که ژ را دیده‌ام و حتی او را چنان دیده‌ام که دماغ و لبهایش را به  شیشه چسبانده است. 
وقتی به  خانه رسیدم هنو دستهایم نمی‌ توانستند کبریت را روشن کنند. آنوقت آن‌ها را به  هم مالیدم و چراغ آلادین که روشن شد خودم را سرزنش و مسخره کردم که خیال کرده‌ام ژ را دیده‌ام زیرا چه دلیلی داشت که ژ همیشه اینطور بیرون را نگاه کند و آنهم درست وقتی که من از روبروی خانه‌‌اش رد می‌شوم؟ چه کسی یا چه چیزی را می‌خواست محکوم کند و یا از کجا انتظار کمک یا نگاهی آشنا داشت؟ و کار من هم که برنامه معینی نداشت که فرض کنم او وقت آمد و رفت مرا حساب کرده است و می‌داند. 
آیا این تصادف محض بود یا همانطور که محمود در یک شب عرق خوری درباره مرد بلندقدش می‌گفت تقدیر و سرنوشت کور بود؟ و محمود دیگر چرا درباره مرد بلندقدش از این حرف‌‌‌ها می‌زد؟ و ژ… و ژ… چشم‌های ملتهب و اندکی ترسانش را به  من خیره کرده است مثل غریقی که دیگر به  غرق شدن خود اطمینان دارد و اگر به  کسی نگاه می‌کند برای طلب کمک نیست و یا برای درخواست دعا و بلکه برای این است که او را شاید، اگر باری لحظه‌ای هم شده، از بی اعتنائی بازدارد که مگر پایان دردناک او را بنگرد. وای… آن چشم‌های ترسناک و ملتمس و آن نگاه سوزان که از پشت ابه‌‌‌ام شیشه می‌آمد و تازه او که با من آشنا نیست و نمی‌شناسدم…. 
روز بعد که می‌خواستم برای صبحانه‌ام نان و پنیر بخرم، در آن ساعات زود صبح، سرانج‌‌‌ام پلیس را در دکان نانوائی دیدم. هرگز وحشت و نفرت و شادی و جذبه آن لحظه را از یاد نخواهم برد. نمی‌ دانم چرا نیمه شب چنین حالی را درنیافته بودم و فقط خستگی بر سراسر تن و ذهنم دست یافته بود و با خود گفته بودم: "خیلی خوب، فایده‌‌اش چیست؟ این هم خون… " این هم خون مرد بلندقد که بر لباسش و روی ریگ‌های سردی که از تن نان‌‌‌ها به  خاک ریخته بود دلمه بسته و خشکیده بود. او خود به  رو به  زمین افتاده بود و دستهایش از دو طرف گشوده بود. فرقش شکافته بود و افسر جوان پلیس می‌گفت: "معلوم نیست با تبر یا چیز دیگری… " و او همه کارگران نانوائی را موقتاً توقیف کرده بود، هرچند که مسلم شده بود شب جز مقتول کسی در دکان نخوابیده است. شاگردک گوژپشت و آبله روی مغازه زوزه می‌کشید. محمود را قبلاً به  کلانتری برده بودند و اکنون دیگران را بسوی ماشین پلیس هل می‌دادند. من برای خمیرگیر شکلک درآوردم و توی دلش پخ کردم و او به  بالا جست و بچه‌‌‌‌ها همه خندیدند و به  بالا جستند و به  دنبال او راه افتادند. افسر جوان که گویا جز من کسی را در میان انبوه زنان چادری و پیرمردان و بچه‌‌های پابرهنه و مردان ژنده پوش لایق هم صحبتی ندیده بود گفت که او هم مرد بلندقد را یکی دوبار دیده بوده است. "باید اینطور می‌شد، شما موافق نیستید؟ " و افسر جوان ناگهان برگشت و وحشیانه مرا نگاه کرد و من سر به  زیرانداختم "ولی ما قاتل را می‌گیریم. " و بعد نگاهش محزون آر‌‌‌ام و محزون شد. "وظیفه ما این است. "
من ناچار از خوردن صبحانه بازماندم، اما در عوض ژ را دیدم که از بقالی سر کوچه مان بیرون آمد. بطرف او کشیده شدم. سیگار خریده بود و اکنون خمیازه می‌کشید. رو در روی هم ایستادیم. برای نخستین بار بود که به  من لبخند زد و اگرچه لبخندش مهربان و شیرین بود اما من دانستم که نگاه او است که در لبخندش نشسته است و دستش را پیش آورد و دست مرا به  گرمی فشرد و تمام محبت جهان با او بود و من احساس کردم که مرا هم با خود بسوی دریا می‌برد و دستم را به  سختی بسوی خود کشیدم و به  انت‌های کوچه گریختم. از ترس عرق می‌ریختم. "این کوچه دررو ندارد، آقا! نمی‌ بینید؟ " آه! گدی کور لعنتی! و بسوی کوچه دست چپ دویدم. ته کوچه پیرمردی با حیرت به  من نگاه می‌کرد. او را همین الان در میان جمعیت دیده بودم. "شما که اهل همین کوچه هستید، نمی‌ دانستید؟ " من آر‌‌‌ام برگشتم و به  سر کوچه رسیدم و نگاه کردم: ژ رفته بود. 
آیا از بقال بپرسم؟ و چرا نپرسم؟ و بقال دیگر مثل محمود تحصیل کرده نبود و وقتی پرسیدم که از ژ چه می‌داند اول عبوس شد و بعد خندید و با لبهایش گفت "نمیدانم" و دست آخر سر جنباند و برایم تعریف کرد که ژ چه چیز‌های نامربوطی می‌گوید و می‌خواهد یک قصه خیلی کوتاه بنویسد و من گفتم" "آها، پس نویسنده است!" و پسر بقال که روی کتاب فیزیکش خم شده بود بی آنکه سر بلند کند مثل اینکه به  من جواب داد: "نه بابا، نه آنطور که شما خیال می‌کنید. دلش اینطور می‌خواهد… و تازه، گمان نمی‌ کنی او هیچ کاره باشد؟ " و رویش را به  پدرش کرد. 
من سیگارم را روشن کردم و اندیشیدم که تا کنون صدای ژ را نشنیده‌ام و باز برگشتم و از بقال پرسیدم که آیا می‌تواند ترتیب ملاقات من و ژ را بدهد که گفت نمی‌ تواند و پسرش این بار سربلند کرد و رو در رو به  چشم‌های من نگاه کرد: "شما که قبلاً با هم روبرو شده اید… " و من درماندم. 
* * *
او را دیگر ندیدم، اما داستانش را خواندم. چیز فوق العاده‌ای نداشت و زیاد هم کوتاه نبود و شاید هم اصلاً داستان نبود و آنرا در روزنامه نقل کرده بود و حتی شاید آنچه در این صفحه روزنامه درباره حادثه نوشته اند به  مراتب هم کوتاهتر و هم داستانی تر باشد. اگرچه چاپ عکس او خراب شده است و درست چیزی از صورتش معلوم نیست، اما من حتم دارم که او خود ژ است، خود ژ است، او را می‌گویم، او را که از پشت تماشاچی‌‌‌‌ها سرک کشیده است و انگار باز هم خیره به  من نگاه می‌کند. و این عکس را چه موقع از او برداشته اند؟ و من که آن روز عکاس و خبرنگار ندیدم، تنها نگاه او را دیدم و این همان نگاه خیره شیطانی است که روز‌‌‌ها و شب‌‌‌ها مرا عذاب می‌داده استوقتی به  خانه برمی گشته ام، وقتی از خانه بیرون می‌آمده ام، وقتی درس می‌خوانده ام، وقتی که می‌خواسته‌ام به  خواب بروم. و آیا هنوز فرصتی هست که باز هم از خود بپرسم، بپرسم که چرا در این محله لعنتی خانه گرفتم و چرا برای اینکه زودتر به  خانه برسم راهم را کج کردم و از زیر خانه او رد شدم؟ همان ژنده پوش‌‌‌ها و همان زن‌های چادر به  سر و همان کارمندان ادارات با بچه‌‌های قد و نیمقدشان اکنون کوچه را پر کرده اند، حتی محمود هم در این میان برای خودش جائی دست و پا کرده است…. می‌دانم، خود من زمانی همین حال را داشته ام، همیشه تماشای اعدامی‌‌‌ها یا آن‌ها که قرار است اعد‌‌‌ام بشوند و مقتول‌‌‌ها و آن‌ها که در دست پلیس گرفتار شده اند و تبهکاران لذت بخش بوده است، اما این‌‌‌ها دیگر چه لذتی می‌برند؟ مگر ژ را نمی‌ شناخته اند و اکنون که ژ را فقط می‌خواهند در آمبولانس بگذارند ـ"او را در حالی که به  قصد خودکشی با تیغ رگ‌های خود را بریده بود دستگیر کردند. " بله او را دستگیر کردند و من می‌دانم، زیرا خون خودم را خوب می‌شناسم، به  همان اندازه که خون مرد بلندقد را که از خودم دورش کردم می‌شناسم و –"بنظر می‌رسد که خیلی زود به  قتل مرد ناشناسی که در نانوائی کشته شده بود اعتراف کند. " آه! آه! چرا ناشناس؟ او را همه می‌شناسند، او همه جا هست، امروز دیگر در همه جا می‌توان دیدش" پشت می‌ز کافه ها، در اداره، در مدرسه، در خیابان، در خانه‌‌های گوناگون او را ه می‌رود، پولهایش را می‌شمرد و لبخند می‌زند و می‌رقصد و عرق می‌ریزد و شب با زنش نقشه‌‌های فردا را می‌کشد. بله من می‌دانم، اعتراف می‌کند، همه چیز را اعتراف می‌کند، اما دیگر خسته و دلزده است و می‌داند که بیهوده دشنه را فرود آورده است ـ"پلیس در تحقیقات بعدی به  این نتیجه رسید که قتل با اسلحه برنده انج‌‌‌ام گرفته است. " و با اینهمه ژ آسوده خواهد بود، در لحظه اعتراف کمی آسوده خواهد بود و فقط منم که نطفه وحشت آن شب سیاه و دردناک را همیشه در خود خواهم داشت تا روزی به  جهان بیاورمش…. 
یک روز؟ زمانی به  این بلندی؟ اکنون صدای وحشت را در خود می‌شنیدم و وقتی می‌خواستند در آمبولانس بگذارندم همان افسر جوان و مؤدب پلیس هفت تیرش را بسویم نشانه رفته بود. من برگشتم و بسوی محمود فریاد زدم: "ببین… ببین… ناچار بود، او ناچار بود… " و محمود دستهایش را درهم قفل کرد و آه کشید. "ببین… او که با تو دوست نبود، تو هم با او کاری نداشتی… نه؟ محمود، بگو! نه؟ " و افسر مؤدب مرا به  سختی هل داد و من دست‌های خون آلودم را نومیدانه بلند کردم و این بار صدایم به  ناله شبیه بود. "من مجبور بودم انتخاب کنم… " و پاسبانی در آمبولانس را به  رویم بست. "مجبور بودی فرار هم بکنی؟ می‌خواستی خون را بخوابانی…؟ " و پیرزنی از میان دندانهایش گوئی نفرین می‌کرد و من دیدم که محمود چیزی می‌گوید اما نشنیدم که چه می‌گوید. "دیدی آخر گیر افتادی… " و این را پیرزن گفت. 
و در زندان بود که روزنامه را خواندم: "آن مرد به  این محله آمده بود تا از گرمای نانوائی در این شب‌های سرد زمستان استفاده کند و گرم شود آنوقت در یک شب طوفانی این عنصر جنایتکار او را … " و من حیرت کرده بودم که خونش چقدر سرد و چندش آور است. 
معهذا کوتاه ترین حکایت دنیا را من خواهم نوشت، و اشتباه نکنید، کوتاه ترین حکایت دنیای خودم را. در زندان یا در بیمارستان و یا در زیر چوبه دار، و همان لحظاتی که بخار از نان‌های تازه برمی خیزد و مادر‌‌‌ها تکه‌ای از نانی را که خریده اند به  دهان بچه شان می‌گذارند و این همه چیز‌های خوب در همان کوچه من جریان دارد و همان لحظاتی که آفتاب جای مه را گرفته است. این است که من از شما قلم و کاغذ نخواسته ام، می‌دانید که نویسنده نیستم و نمی‌ دانم چگونه باید داستان نوشت"اورا کشان کشان از خانه بیرون آوردند، همه اهل محل نفرینش می‌کردند اما عده‌ای نیز بر جوانی‌‌اش افسوس می‌خوردند. افسر پلیس همچنان هفت تیرش را به  سوی او گرفته بود. پیرمردی می‌گفت آخر او که دیگر نمی‌ تواند فرار کند و با این کار‌‌‌ها فقط بچه‌‌‌‌ها می‌ترسند. افسر پلیس جواب داد: من فقط وظیفه‌ام را انج‌‌‌ام می‌دهم، اما خودتان قضاوت کنید، با این عناصر نمی‌ توان به  نرمی رفتار کرد، ببینید با خودشان چه می‌کنند، چه رسد به  دیگران. و او را که دستهایش باندپیچی شده و خون خشک همه بدنش را فراگرفته بود نشان داد. " و من فقط به  یک دشنه دیگر احتیاج دارم، گفته‌ام که نمی‌ دانم چگونه باید داستانم را بنویسم و آیا من اشتباه کرده ام؟ پس اکنون سخنم را اصلاح می‌کنم. بدانید من در همان لحظات آفتابی که شما عکسی را که بد چاپ شده است نگاه می‌کنید و گزارش خبرنگار جنائی روزنامه را می‌خوانید و لبخند می‌زنید و بر مو‌های بور یا سیاه بچه تان دست می‌کشید و صدای گربه‌‌‌‌ها را می‌شنوید من داستانی کوتاه ولی غم انگیز خواهم نوشت. این دومی را هم اکنون اضافه کرده‌ام و ژ دیگر از آن چیزی نمی‌ داند و نباید بداند و شما هم بخاطر خدا او را به  حال خودش بگذارید، بگذارید در شب‌های سرد مه آلود، در هوای تاریک و روشن و در زیر ضربه باد و باران دماغ و لبهایش را روی شیشه سرد بچسباند، بگذارید از طبقه سوم به  کوچه نگاه بکند، بگذارید مثل روحی در اتاق همیشه تاریک خودش بپلکد، نان بخورد، راه برود، سیگار بکشد، حرف بزند، اما بخاطر خودتان از مقابل او، از زیر اتاقش، از این کوچه دراز لعنتی رد نشوید، از این کوچه‌ای که خانه من در انت‌های آن قرار داشته است و مردان بلندقد در نانوائی‌‌اش می‌خوابند. می‌دانید، هیچ چیز واقعاً وحشتناک و حتی غم انگیز نیست، غیر از نگاهی که از پشت شیشه چشم می‌اندازد و به  ناچار آدم را به  قعر آب‌‌‌ها فرامی خواند و این نگاه گوئی طنابی است که به  انتهایش وزنه‌ای سربی آویخته باشند و آن اضطراب و التماس و احساس بلاتکلیفی که در آن چشم‌‌‌ها نهفته است و آن ناگهانی بودن همه این چیز‌‌‌ها… 
این‌‌‌‌ها را شاید من در قصه کوتاه و بسیار غمناکم بنویسم. اما آیا کسی از شما هست که آنرا بخواند؟ من راضی خواهم شد، حتی اگر یک نفر باشد. زیرا آنوقت مطمئن خواهم شد که دیگر بیش از این تنها نخواهم بود و یک فرد انسانی دیگر هم چشم‌‌‌ها و نگاه ژ را دیده است. 
نویسنده: بهر‌‌‌ام صادقی
تاریخ نگارش: شهریور 1344
محل و تاریخ نخستین چاپ داستان: جنگ اصفهان – زمستان 1344
برگرفته از مجموعه داستان سنگر و قمقمه‌‌های خالی، به ر‌‌‌ام صادقی، صص 298-291
انتشارات کتاب زمان، چاپ اول، فروردین 1349 

  • برچسب ها:
  • admin
https://www.dastankootah.com/?p=1393
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
داستان کوتاه
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " داستان کوتاه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.