داستان کوتاه
داستانهای کوتاه ایران و جهان

آنیوتا

استپان‌ کلوچکف‌، دانشجوی‌ سال‌ سوم‌، توی‌ ارزان‌ترین‌ اتاق‌ یک‌مجتمع‌ بزرگ‌ آپارتمانی‌ مبله‌ می‌رفت‌ و می‌آمد و سرگرم‌ حاضر کردن‌درس‌ آناتومی‌ بود. دهانش‌ خشک‌ شده‌ بود و پیشانی‌اش‌ از فرط تلاش‌بی‌وقفه‌ برای‌ به‌ خاطر سپردن‌ مطالب‌ به‌ عرق‌ افتاده‌ بود.
هم‌اتاقش‌، آنیوتا، دختری‌ بیست‌ و پنج‌ساله‌، سبزه‌، ریزاندام‌،لاغر، رنگپریده‌ با چشمان‌ خاکستری‌ روشن‌، جلو پنجره‌ای‌ نشسته‌ بودکه‌ شیشه‌هایش‌ را نقش‌ و نگار شبنم‌های‌ یخزده‌ پوشانده‌ بود. پشتش‌را خم‌ کرده‌ بود و با نخ‌ قرمز یقه‌ پیراهن‌ مردی‌ را برودری‌دوزی‌می‌کرد. در کارش‌ عجله‌ای‌ نشان‌ نمی‌داد. ساعت‌ دیواری‌ راهروخواب‌آلود دو ضربه‌ نواخت‌. با وجود این‌، اتاق‌ را برای‌ صبح‌ سر وسامان‌ نداده‌ بودند، لباس‌های‌ خواب‌ مچاله‌ شده‌ بود; بالش‌ها،کتاب‌ها و لباس‌ها همه‌ جا پر و پخش‌ بود. روی‌ سطل‌ بزرگ‌ پسابی‌ که‌لبالب‌ از کف‌ صابون‌ بود، ته‌سیگارهای‌ زیادی‌ شناور بود و آت‌ وآشغال‌های‌ کف‌ اتاق‌ گویی‌ به‌عمد روی‌ هم‌ تلنبار شده‌ بود.
کلوچکف‌ تکرار کرد: «ریه‌ راست‌ از سه‌ قسمت‌ تشکیل‌ شده‌…حدود آن‌: قسمت‌ قدامی‌، در جداره‌ داخلی‌ قفسه‌ صدری‌، به‌ دنده‌چهارم‌ یا پنجم‌ می‌رسد; از پهلو به‌ دنده‌ چهارم‌ و از پشت‌ به‌ استخوان‌کتف‌… .»
کلوچکف‌ چشمانش‌ را به‌ سقف‌ دوخت‌ و سعی‌ کرد آنچه‌ راخوانده‌ مجسم‌ کند، و چون‌ نتوانست‌ تصویر روشنی‌ پیش‌ نظر بیاورد،دستش‌ را بالا آورد تا از روی‌ جلیقه‌ دنده‌های‌ فوقانی‌اش‌ را لمس‌ کند.
گفت‌: «این‌ دنده‌ها حال‌ کلیدهای‌ پیانو را دارند. آدم‌ اگر می‌خواهدگیج‌ نشود باید به‌ نحوی‌ دانه‌دانه‌شان‌ را بشناسد. برای‌ این‌ کار یا بایداسکلت‌ دم‌ دست‌ آدم‌ باشد یا یک‌ بدن‌ زنده‌… آهای‌، آنیوتا، بگذارببینم‌ اوضاع‌ از چه‌ قرار است‌.»
آنیوتا دوختنی‌اش‌ را زمین‌ گذاشت‌، بلوزش‌ را درآورد و خودش‌ راراست‌ گرفت‌. کلوچکف‌ اخم‌ کرد، روبه‌رویش‌ نشست‌ و شروع‌ به‌شمردن‌ دنده‌ها کرد.
«اوهوم‌… دنده‌ اول‌ را نمی‌شود پیدا کرد، پشت‌ استخوان‌ کتف‌است‌ … این‌ یکی‌ حتما دنده‌ دوم‌ است‌ … آره‌… این‌ سومی‌ است‌…این‌ چهارمی‌ است‌… اوهوم‌!… آره‌… چرا وول‌ می‌خوری‌؟»
«آخر، انگشت‌هاتان‌ یخ‌ کرده‌!»
«آرام‌ بایست‌… نترس‌، نمی‌میری‌. جم‌ نخور. این‌ حتما دنده‌ سوم‌است‌، پس‌… این‌ یکی‌ چهارمی‌ است‌… چقدر پوست‌ و استخوانی‌،اما آدم‌ نمی‌تواند دنده‌هایت‌ را پیدا کند. این‌ دومی‌ است‌… این‌ سومی‌است‌… انگار قاطی‌ شد… درست‌ معلوم‌ نیست‌… باید بکشم‌شان‌…قلم‌ من‌ کجاست‌؟»
کلوچکف‌ قلمش‌ را برداشت‌ و روی‌ سینه‌ آنیوتا خطوطی‌ موازی‌هم‌، در امتداد دنده‌ها، کشید.
«عالی‌ است‌. حالا کار ساده‌ می‌شود… می‌شود فهمید جای‌هرکدام‌ کجاست‌. پاشو بایست‌!»
آنیوتا از جا بلند شد و چانه‌اش‌ را بالا برد. کلوچکف‌ شروع‌ کرد، باکشیدن‌ خط، جای‌ دنده‌ها را مشخص‌ کند. چنان‌ غرق‌ کار بود که‌ پی‌نبرد لب‌ها، بینی‌ و انگشتان‌ آنیوتا از سرما دارد کبود می‌شود. آنیوتامی‌لرزید و در عین‌ حال‌ می‌ترسید که‌ دانشجو به‌ صرافت‌ بیفتد و کار رانیمه‌تمام‌ بگذارد و بعد، احتمالا، در امتحان‌ مردود شود.
کلوچکف‌ که‌ کارش‌ تمام‌ شد، گفت‌: «حالا کاملا مشخص‌ است‌.همین‌طور بنشین‌ تا خطوط پاک‌ نشود، و من‌ هم‌ خوب‌ حالیم‌ بشود.»
و دانشجو باز شروع‌ کرد توی‌ اتاق‌ قدم‌ بزند و پیش‌ خود مطالب‌ راتکرار کند. آنیوتا، با آن‌ خطوط سیاه‌ روی‌ سینه‌، حال‌ آدمی‌ را پیداکرده‌ بود که‌ خال‌ کوبیده‌ باشد. کز کرده‌ بود، از سرما می‌لرزید و توی‌فکر بود. معمولا خیلی‌ کم‌ حرف‌ می‌زد، همیشه‌ ساکت‌ بود و توی‌فکر بود…
در طول‌ شش‌ هفت‌ سال‌ سرگردانی‌ و، از یک‌ اتاق‌ مبله‌ به‌ اتاق‌ مبله‌دیگر رفتن‌، با پنج‌ دانشجو مثل‌ کلوچکف‌، آشنا شده‌ بود. هر پنج‌ نفردرس‌شان‌ را تمام‌ کرده‌ بودند و وارد جامعه‌ شده‌ بودند; و البته‌، مثل‌آدم‌های‌ محترم‌ مدت‌ها پیش‌ فراموشش‌ کرده‌ بودند. یکی‌ از آن‌هاتوی‌ پاریس‌ زندگی‌ می‌کرد; دو نفر پزشک‌ شده‌ بودند; چهارمی‌ نقاش‌بود; و پنجمی‌ گفته‌ می‌شد که‌ استاد دانشگاه‌ شده‌ است‌. کلوچکف‌دانشجوی‌ ششم‌ بود… چیزی‌ نمی‌گذشت‌ که‌ او هم‌ درسش‌ را تمام‌می‌کرد و وارد جامعه‌ می‌شد. بی‌تردید، آینده‌ درخشانی‌ در انتظارش‌بود و احتمالا انسان‌ بزرگی‌ می‌شد. اما با این‌ وضع‌ که‌ نمی‌شد زندگی‌کرد; کلوچکف‌ نه‌ توتون‌ داشت‌ و نه‌ چای‌، و فقط چهار حبه‌ قندبرایش‌ مانده‌ بود. آنیوتا باید عجله‌ می‌کرد و برودری‌دوزی‌اش‌ را به‌آخر می‌رساند، می‌برد به‌ دست‌ زنی‌ می‌داد که‌ سفارش‌ آن‌ را داده‌ بودو آن‌وقت‌ با یک‌ ربع‌ روبلی‌ که‌ می‌گرفت‌ چای‌ و توتون‌ می‌خرید.
صدایی‌ از پشت‌ در گفت‌: «می‌شود بیایم‌ تو؟»
آنیوتا به‌سرعت‌ یک‌ شال‌ پشمی‌ روی‌ شانه‌هایش‌ انداخت‌.فتیسف‌ نقاش‌ پا به‌ اتاق‌ گذاشت‌.
فتیسف‌ مثل‌ حیوانی‌ وحشی‌، همان‌طور که‌ با آن‌ طره‌های‌ بلندموها که‌ تا روی‌ ابروها ریخته‌ بود، خیره‌ نگاه‌ می‌کرد، خطاب‌ به‌کلوچکف‌ گفت‌: «آمده‌ام‌ لطفی‌ در حقم‌ بکنی‌. آره‌، لطفی‌ در حقم‌بکنی‌ و آنیوتا را یکی‌ دو ساعت‌ در اختیارم‌ بگذاری‌. آخر، دارم‌ تابلومی‌کشم‌ و بدون‌ مدل‌ کارم‌ پیش‌ نمی‌رود.»
کلوچکف‌ موافقت‌ کرد: «البته‌، با کمال‌ میل‌، آنیوتا، بیا برو.»
آنیوتا زیر لب‌ آرام‌ گفت‌: «کارهایی‌ که‌ زمین‌ مانده‌ چه‌ می‌شود؟»
مزخرف‌ نگو! این‌ بابا کاری‌ که‌ با تو دارد به‌خاطر هنر است‌، نه‌به‌خاطر چیزهای‌ پیش‌ پا افتاده‌. حالا که‌ می‌توانی‌ چرا کمکش‌نمی‌کنی‌؟»
آنیوتا شروع‌ کرد به‌ لباس‌ پوشیدن‌.
کلوچکف‌ گفت‌: «حالا این‌ تابلو چی‌ هست‌؟»
«سایکی‌ است‌، موضوع‌ جالبی‌ است‌. اما، راستش‌، پیش‌ نمی‌ره‌.به‌ مدل‌های‌ مختلفی‌ نیاز دارم‌. دیروز یک‌ مدل‌ داشتم‌ که‌ پاهاش‌ آبی‌بود. پرسیدم‌: ,چرا پاهات‌ آبی‌ان‌؟، و او گفت‌، ,از جوراب‌هایم‌ رنگی‌شده‌اند.، تو هنوز داری‌ خرخوانی‌ می‌کنی‌! خیلی‌ خوشبختی‌! چه‌حوصله‌ای‌ داری‌!»
«طب‌ کاری‌ است‌ که‌ آدم‌ بدون‌ خرخوانی‌ نتیجه‌ نمی‌گیرد.»
«اوهوم‌… عذر می‌خواهم‌، کلوچکف‌، تو راستی‌راستی‌ مثل‌ خوک‌زندگی‌ می‌کنی‌! توی‌ آشغالدانی‌ داری‌ دست‌ و پا می‌زنی‌!»
«منظورت‌ چیست‌! من‌ چاره‌ای‌ ندارم‌… ماهی‌ دوازده‌ روبل‌ که‌پدرم‌ بیش‌تر برایم‌ نمی‌فرستد، و با این‌ مبلغ‌ هم‌ نمی‌شود خوب‌زندگی‌ کرد.»
نقاش‌، که‌ با احساس‌ انزجار ابرو در هم‌ کرده‌ بود، گفت‌: خوب‌، آره‌… آره‌… اما با وجود این‌ تو بهتر هم‌ می‌توانی‌ زندگی‌ کنی‌. آدم تحصیل‌کرده‌ وظیفه‌ دارد که‌ خوش‌سلیقه‌ باشد، عاشق‌ زیبایی‌ باشد، غیر از این‌ است‌؟ آن‌وقت‌ این‌جا معلوم‌ نیست‌ چه‌ جای‌ لجن‌مالی‌است‌! این‌ تختخواب‌، این‌ سطل‌ پساب‌، این‌ کثافت‌ها… آن‌ ظرف‌های‌نشسته‌… گندش‌ را بالا آورده‌ای‌!»
دانشجو با حال‌ گیج‌ و منگ‌ گفت‌: «راست‌ می‌گویی‌، اما آخر آنیوتاامروز دستش‌ نرسیده‌ تمیزکاری‌ کند; صبح‌ تا حالا دستش‌ بند بوده‌.»
پس‌ از رفتن‌ نقاش‌ و آنیوتا، کلوچکف‌ روی‌ کاناپه‌ دراز کشید وهمان‌طور درازکش‌ شروع‌ به‌ حاضر کردن‌ درس‌ کرد. سپس‌ تصادفاخوابش‌ برد، ساعتی‌ بعد که‌ بیدار شد سرش‌ را روی‌ مشت‌هایش‌گذاشت‌ و با حالی‌ اندوهگین‌ توی‌ فکر فرو رفت‌. به‌ یاد حرف‌ نقاش‌افتاد که‌ گفته‌ بود آدم‌ تحصیل‌کرده‌ وظیفه‌ دارد خوش‌سلیقه‌ باشد ودور و اطرافش‌ به‌راستی‌ برایش‌ مهوع‌ و مشمئزکننده‌ بود. آینده‌اش‌ را،همان‌طور که‌ در ذهنش‌ بود، در نظر آورد. به‌ یاد زمانی‌ افتاد که‌، دراتاق‌ مشاوره‌، بیمارانش‌ را می‌بیند و در اتاق‌ ناهارخوری‌ بزرگی‌ درمصاحبت‌ همسرش‌، که‌ خانمی‌ به‌ تمام‌ معناست‌، چای‌ می‌نوشد. وحالا این‌ سطل‌ پساب‌ که‌ ته‌ سیگارها تویش‌ شناور بود حالش‌ را به‌ هم‌می‌زد. آنیوتا هم‌ پیش‌ نظرش‌ آمد، چهره‌ای‌ بی‌نمک‌، نامرتب‌،ترحم‌انگیز… و عزمش‌ را جزم‌ کرد که‌، به‌ هر قیمتی‌ هست‌، بی‌درنگ‌از او جدا شود.
وقتی‌ آنیوتا از خانه‌ نقاش‌ برگشت‌ و کتش‌ را درآورد، کلوچکف‌ ازجایش‌ بلند شد و به‌طور جدی‌ گفت‌:
«نگاه‌ کن‌، دختر خوب‌… بگیر بنشین‌ و گوش‌ بده‌ چه‌ می‌گویم‌. ماباید جدا بشویم‌! راستش‌، من‌ دیگر نمی‌خواهم‌ با تو زندگی‌ کنم‌.»
آنیوتا خسته‌ و کوفته‌ از خانه‌ نقاش‌ برگشته‌ بود. در آن‌جا در نقش‌مدل‌ آن‌قدر روی‌ پا ایستاده‌ بود که‌ رنگ‌ به‌ چهره‌اش‌ نمانده‌ بود،چشمانش‌ گود افتاده‌ بود و چانه‌ نوک‌درازش‌ درازتر شده‌ بود. درجواب‌ حرف‌های‌ دانشجو چیزی‌ نگفت‌، فقط لب‌هایش‌ شروع‌ به‌لرزیدن‌ کرد.
دانشجو گفت‌: «به‌ هر حال‌، ما هرچه‌ زودتر باید از هم‌ جدا بشویم‌.تو دختر خوب‌ و نازی‌ هستی‌; بی‌عقل‌ نیستی‌، درک‌ می‌کنی‌… .»
آنیوتا کتش‌ را پوشید و بی‌آن‌که‌ حرفی‌ بزند برودری‌دوزی‌اش‌ راتوی‌ کاغذ پیچید، سوزن‌ و نخ‌هایش‌ را برداشت‌. سپس‌، توی‌ طاقچه‌پنجره‌، چشمش‌ به‌ چهار حبه‌ قندی‌ افتاد که‌ لای‌ کاغذ پیچیده‌ شده‌بود، آن‌ را هم‌ برداشت‌ و کنار کتاب‌ها روی‌ میز گذاشت‌.
با لحنی‌ آرام‌ و همان‌طور که‌ رویش‌ را برمی‌گرداند تا اشک‌هایش دیده‌ نشود، گفت‌: «این‌ هم‌… قندهاتان‌… .»
کلوچکف‌ پرسید: «حالا چرا اشک‌ می‌ریزی‌؟»
با ناراحتی‌ توی‌ اتاق‌ قدم‌ می‌زد، سپس‌ گفت‌:
«تو راستی‌راستی‌ دختر عجیبی‌ هستی‌… راستش‌، ما باید از هم‌جدا بشویم‌. برای‌ همیشه‌ که‌ نمی‌توانیم‌ با هم‌ زندگی‌ کنیم‌.»
دختر چیزهایش‌ را جمع‌ کرد و سرش‌ را برگرداند تا خداحافظی‌کند. کلوچکف‌ دلش‌ به‌ حال‌ او سوخت‌. پیش‌ خود فکر کرد: «چطوراست‌ یک‌ هفته‌ دیگر هم‌ بگذارم‌ بماند؟ ممکن‌ است‌ خودش‌ بخواهدبماند و آخر هفته‌ می‌گویم‌ برود.» و خشمگین‌ از این‌که‌ ضعف‌ نشان‌داده‌ بود، با خشونت‌ داد زد:
«بیا، چرا همین‌طور آن‌جا ایستاده‌ای‌؟ اگر می‌خواهی‌ بروی‌ برو واگر دلت‌ نمی‌خواهد، کتت‌ را در بیاور و بمان‌! می‌توانی‌ بمانی‌!»آنیوتا آرام‌ و دزدانه‌ کتش‌ را درآورد، بعد بینی‌اش‌ را هم‌ دزدانه‌گرفت‌ و، بی‌آن‌که‌ سروصدا کند، سر جای‌ همیشگی‌اش‌، روی‌چهارپایه‌ کنار پنجره‌، نشست‌.
دانشجو کتاب‌ درسی‌اش‌ را برداشت‌ و شروع‌ کرد ازین‌ گوشه‌ اتاق‌به‌ آن‌ گوشه‌ برود و بیاید. گفت‌: «ریه‌ راست‌ از سه‌ قسمت‌ تشکیل‌شده‌: قسمت‌ قدامی‌، در جداره‌ داخلی‌ قفسه‌ صدری‌، تا دنده‌ چهارم‌یا پنجم‌ می‌رسد… .»
توی‌ راهرو یک‌ نفر نعره‌ می‌زد: گریگوری‌، این‌ سماور که‌ بی‌آب‌مانده‌!»

نویسنده: آنتوان چخوف
مترجم: احمد گلشیری

نقدی از: رناتو پیگیولی
در داستان‌ «آنیوتا » ابتدا با یک‌ دانشجو و خدمتکاری‌ معمولی‌ روبه‌رومی‌شویم‌ که‌ ، در اتاقی‌ نه‌ چندان‌ ، مبله‌ فقر و عشق‌ را با هم‌ قسمت‌می‌کنند . با این‌ همه‌ ، ما در همان‌ ابتدای‌ داستان‌ این‌ دو را در موقعیتی‌غیرمعمول‌ می‌بینیم‌ . دانشجو خود را برای‌ یکی‌ از امتحانات‌ رشته‌پزشکی‌ آماده‌ می‌کند . او برای‌ آن‌که‌ درس‌ آناتومی‌ را به‌خوبی‌ فرا گیرداز آنیوتا می‌خواهد بلوزش‌ را در بیاورد و شروع‌ به‌ شمردن‌ دنده‌هامی‌کند . مدتی‌ بعد یکی‌ از دوستانش‌ سر می‌رسد . او، که‌ دانشجوی‌رشته‌ هنر است‌، می‌خواهد آنیوتا را همراه‌ خود ببرد؛ چون‌ مشغول‌کشیدن‌ یک‌ تابلو نقاشی‌ است‌ و به‌ مدل‌ نیاز دارد . دانشجوی‌ رشته‌هنر، که‌ ظاهرا آدم‌ خوش‌سلیقه‌ای‌ است‌، دوستش‌ را به‌ خاطرشلختگی‌ و اتاق‌ ریخته‌پاشیده‌اش‌ سرزنش‌ می‌کند . دانشجوی‌ رشته‌طب‌ در غیاب‌ آنیوتا تصمیم‌ می‌گیرد که‌ از آنیوتا جدا شود و تنهازندگی‌ کند و هنگامی‌ که‌ آنیوتا به‌ خانه‌ بر می‌گردد موضوع‌ را با او درمیان‌ می‌گذارد و از او می‌خواهد که‌ جای‌ دیگری‌ برای‌ خود پیدا کند .
در این‌جا شگرد چندصدایی‌ چخوف‌ به‌گونه‌ای‌ منفی‌ عمل‌می‌کند ; بدین‌ معنی‌ که‌ صحبت‌ها و اندیشه‌های‌ دانشجو نمی‌تواندسکوت‌ دختر را بشکند . آنیوتا تنها شخصیت‌ ساکت‌ و منفعل‌ داستان‌است‌ و ، همچون‌ گوسفند قربانی‌، با سکوتی‌ حاکی‌ از تسلیم‌ و رضاعکس‌العملی‌ نشان‌ نمی‌دهد . نویسنده‌ خود سکوت‌ خویش‌ را به‌سکوت‌ آنیوتا می‌افزاید و وانمود می‌کند که‌ از بیرون‌ به‌ او می‌نگردد واین‌ حرکت‌ دقیقٹ همان‌ حرکت‌ دو شخصیت‌ دیگر داستان‌ است‌ .بدین‌ ترتیب‌ تمام‌ اشاره‌هایی‌ که‌ به‌ آنیوتا می‌شود در عین‌ حال‌ که‌برونی‌ و عینی‌ است‌، سراسر نمادگونه‌ است‌ . این‌ نوع‌ نمادگرایی‌تلویحی‌ و، در واقع‌، خنثی‌ در داستان‌های‌ اواخر دوران‌ خلاقیت‌چخوف‌ اهمیت‌ زیادی‌ پیدا می‌کند و در این‌ داستان‌ نیز نه‌ تنها درسکوت‌ آنیوتا بلکه‌ در بی‌اعتنایی‌ موازی‌ دو دانشجو بیان‌ خود رامی‌یابد ; چرا که‌ هر دو دانشجو ـ هرچند هر کدام‌ با هدفی‌ متفاوت‌ ـرفتارشان‌ با دختر به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ گویی‌ او نمونه‌ تشریحی‌ است‌ .
در این‌ داستان‌ دیدگاه‌ عشق‌ ظاهری‌ به‌کلی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود .چخوف‌ با طنزی‌ نامحسوس‌ و نافذ تن‌ آنیوتا را در خدمت‌ مقاصدبزرگ‌تر هنر و دانش‌ قرار می‌دهد . آنیوتا، در واقع‌، هم‌ تن‌ و هم‌ روح‌خود را در خدمت‌ خودخواهی‌ کورکورانه‌ دو انسانی‌ قرار می‌دهد که‌او را موجودی‌ پست‌تر می‌پندارند در حالی‌ که‌ او از نظر اخلاقی‌ بسیاربرتر از آنهاست‌ .
دانشجوی‌ رشته‌ طب‌ در جایی‌ می‌گوید:
این‌ دنده‌ها حال‌ کلیدهای‌ پیانو را دارند . آدم‌ اگرمی‌خواهد گیج‌ نشود باید به‌ نحوی‌ دانه‌دانه‌شان‌ رابشناسد . برای‌ این‌ کار یا باید اسکلت‌ دم‌ دست‌ آدم‌باشد یا یک‌ بدن‌ زنده‌ … .
با این‌ همه‌، او در دنیای‌ واقعیت‌ رفتارش‌ با آنیوتا همچون‌ رفتار بایک‌ جسد تشریحی‌ است‌. رفتار دانشجوی‌ رشته‌ هنر از این‌ هم‌ سردتراست. چون‌ او آنیوتا را نه‌ زنده‌ می‌داند و نه‌ مرده‌ بلکه‌ او را شی‌ء به‌حساب‌ می‌آورد، قطعه‌ای‌ از مایملک‌ شخصی‌ که‌ آن‌قدر بی‌ارزش‌است‌ که‌ بهتر است‌ آن‌ را عاریه‌ گرفت‌ . به‌ دوستش‌ می‌گوید :
آمده‌ام‌ لطفی‌ در حقم‌ بکنی‌، آنیوتا را یکی‌ دو ساعت‌ دراختیارم‌ بگذاری‌ . آخر، دارم‌ تابلو می‌کشم‌ و بدون‌ مدل‌کارم‌ پیش‌ نمی‌رود.
و طوری‌ از او سخن‌ می‌گوید که‌ گویی‌ بخواهد یک‌ بشقاب‌ میوه‌ ازدوستش‌ بگیرد، بشقاب‌ میوه‌ای‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را دور انداخت‌ یا پس‌آورد. با این‌ همه‌، طنز درخشان‌ داستان‌ در آن‌ است‌ که‌ هنرمند جوان‌می‌خواهد چیزی‌ اصیل‌تر تولید کند. او نقاش‌ کم‌تجربه‌ای‌ نیست‌ که‌خواسته‌ باشد آدمی‌ عریان‌ یا طبیعت‌ بی‌جان‌ ارائه‌ دهد . او هدفی‌والاتر دارد و آن‌ گونه‌ که‌ از پاسخ‌ او به‌ پرسش‌ دوستش‌ بر می‌آیدمی‌خواهد تصویر سایکی‌ را بکشد .
در افسانه‌های‌ یونان‌ سایکی‌، نماد روح‌، دختر زیبایی‌ است‌ که‌مورد رشک‌ ونوس‌ است‌ و به‌ فرمان‌ او به‌ آوارگی‌ طولانی‌ و کار سخت‌محکوم‌ می‌شود. او از دلداده‌اش‌ جدا می‌افتد و درمانده‌ و تنهامی‌ماند.
نه‌ دانشجویان‌ و نه‌ آنیوتا هیچ‌کدام‌ نمی‌دانند که‌ سایکی‌ داستان‌کسی‌ جز آنیوتا نیست. با این‌ همه‌، این‌ موضوع‌ را نمای‌ پایان‌ داستان‌به‌ خواننده‌ القا می‌کند، آن‌ هم‌ هنگامی‌ که‌ آنیوتا بی‌صدا به‌ پشت‌پنجره‌ اتاق‌ دلخواهش‌ باز می‌گردد.
در پایان‌ داستان‌، ما سایکی‌ یا آنیوتا را می‌بینیم‌ که‌ در تاریکی‌ این‌جهان‌ تنهاست‌.

منبع: www.jenopari.com

  • برچسب ها:
  • admin
https://www.dastankootah.com/?p=1801
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
داستان کوتاه
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " داستان کوتاه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.